17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», за винятком статті 23 (перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства), яка набуде чинності через рік з дня набрання чинності Законом, тобто 17 червня 2019 року. Цей Закон є довгоочікуваним, бо покликаний заповнити прогалини в регулюванні діяльності ТОВ і, в той же час, послабити зарегульованість.

Зміни вимагають приведення статутів у відповідність із Законом, адже положення статутів будуть чинними лише в частині, що не суперечить Закону. До 17 червня 2019 року ТОВ та ТДВ звільнені від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність до нового Закону.

Отже, проаналізуємо які новели передбачені для ТОВ та ТДВ:

1. Кількість учасників Товариства не обмежена

Відтепер учасниками Товариства може бути не обмежена кількість осіб (раніше – не більше 100 осіб). Дане положення прибрало бар’єр для перетворення в ТОВ акціонерних товариств  з кількістю акціонерів більше 100 осіб.

2. Скорочений перелік відомостей, що має обов’язково зазначатись в статуті

Відтепер можна не зазначати в статуті відомості про розмір статутного капіталу, порядок його утворення, склад учасників, порядок розподілу прибутків і збитків, порядок підписання установчих документів та внесення змін до них з переліку інформації.

Відповідно до Закону в Статуті зазначається повне та скорочене (за наявності) найменування Товариства, органи управління, їх компетенція та порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до Товариства та виходу з нього.

3. Введення корпоративних договорів

Закон закріпив можливість укладення корпоративних договорів – угод, які передбачають обов’язок учасників товариства реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

4. Запровадження безвідкличних довіреностей

Для виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасниками як сторонами корпоративного договору законодавець передбачив можливість видачі безвідкличної довіреності. Безвідклична довіреність має бути нотаріально посвідчена.

Безвідклична довіреність є свого роду гарантією виконання домовленостей між учасниками.

5. Змінений порядок формування/зміни розміру статутного капіталу

- Відтепер кожен учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (раніше цей строк був – 1 рік без можливості передбачення альтернативного строку в статуті).

- Збільшення статутного капіталу можливе не лише за рахунок додаткових вкладів (як було раніше), а й за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

- Учасники мають переважне право на додатковий вклад, тоді як треті особи та інші учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації.

- Строки на внесення додаткових вкладів – не більше 1 року для учасників з переважним правом та шість місяців для третіх осіб та інших учасників. Рішенням загальних зборів учасників або статутом може встановлюватись інший строк.

6. Змінений порядок скликання, проведення загальних зборів учасників та голосування
Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Новий Закон не містить поняття кворуму та передбачає прийняття рішень різною кількості голосів від голосів усіх учасників (а не від усіх присутніх на зборах учасників ,як було раніше):

— Більшість (50% + 1 голос від загальної кількості голосів усіх учасників);

— Три чверті голосів від загальної кількості голосів учасників;

— Одностайне голосування.

Статутом може встановлюватися більша або менша кількість голосів (але не менше, ніж більшість голосів та за винятком питань, що потребують одностайності).
Серед іншого також закріплена можливість учасника взяти участь у загальних зборах шляхом заочного голосування та шляхом письмового опитування.

7. Легалізовано статус наглядової ради ТОВ, ревізійну комісію створювати не обов’язково

Нарешті покладено край суперечкам про можливість створення наглядової ради. На відміну від Закону України «Про господарські товариства», новий Закон закріплює можливість утворення наглядової ради товариства.

Також відтепер відсутній обов’язок створювати в Товаристві ревізійну комісію, роль якої в діяльності Товариств завжди була сумнівною і неоднозначною, а в деяких випадках така комісія взагалі не могла бути створена через недосконалість законодавства.

8. Закріплено поняття «конфлікт інтересів» та порядок розкриття афілійованих осіб посадової особи ТОВ

Конфліктом інтересів є конфлікт між обов’язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб, а так само отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, пов’язаних з виконанням особою повноважень.

При обранні на посаду посадова особа зобов’язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб та повідомляти виконавчий орган та наглядову раду товариства про виникнення конфлікту інтересів. Порушення посадовою особою вищезазначених обов’язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Перелік афілійованих осіб зазначено в законі «Про акціонерні товариства»,

9. Закріплені положення про значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

Статут товариства може встановлювати порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини) або правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Якщо такі правочини вчинені з порушенням передбаченого порядку, вони створюють юридичні наслідки для товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством.

10. Деталізовано звернення стягнення на частку учасника

Закон регулює процедуру звернення стягнення на частку учасника (раніше цьому питання не приділялась увага).

Виконавець звертається до Товариства за розрахунком вартості частки боржника, після чого пропонує іншим учасникам товариства придбати частку. Якщо товариство не виконає обов’язків або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, частка передається на реалізацію на аукціоні.

11. Змінено порядок виходу та виключення з Товариства

Закон передбачає можливість учасника у будь-який час вийти з Товариства без згоди інших учасників (якщо частка становить менше 50 відсотків) та з отриманням згоди (якщо частка становить більше 50 відсотків). Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

Виключити учасника можливо якщо учасник має заборгованість із внесення вкладу, у разі смерті фізичної особи-учасника/припинення юридичної особи – учасника, якщо такому учаснику належить менше 50% у статутному капіталі та, у разі незвернення спадкоємців (правонаступників) про вступ до товариства.

12. Зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Відтепер при зміні складу учасників можуть подати документи для державної реєстрації не лише саме товариство, а й інші особи (новий учасник, колишній учасник, спадкоємець, позивач). Крім того, державний реєстратор зобов’язаний при проведенні реєстрації змін складу учасників, співвідношення часток учасників видати виписку з ЄДР товариству, заявнику, новому учаснику та колишньому учаснику.

На наш погляд, більшість нововведень дійсно направлені на спрощення ведення бізнесу та покликані усунути прогалини та колізії, з якими стикались Товариства. Однак, численна кількість питань вже зараз потребує уточнень та роз’яснень.