«Якщо керівництво не робить нам зла, то це вже чимале благо» (Пьер Бомарше)

 

Дійсно, директор компанії схожий на універсального солдата: він має координувати всі напрями діяльності, виконувати різноманітні функції і, при цьому, спрямовувати розвиток компанії в правильному напрямку. Директор повинен діяти добросовісно та розумно в інтересах компанії, адже саме він, перш за все, несе відповідальність за збитки, заподіяні товариству винними діями чи бездіяльністю.

На практиці доволі складно довести вину керівника в завданих підприємству або його контрагентам збитках, особливо, якщо це стосується бездіяльності. Тож в даній статті спробуємо розібратись, як власники можуть захистити інтереси бізнесу від зловживань з боку керівника компанії.

Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розширив перелік підстав притягнення керівника до відповідальності:

1) З директором можна розірвати трудовий договір (контракт) без виплати компенсації, якщо керівник без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства:

— здійснює господарську діяльність як фізична особа — підприємець у сфері діяльності товариства;

— є учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

— є членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

2) Крім того, підставами для розірвання договору (контракту) з директором без виплати компенсації є:

— виплата директору винагороди чи надання інших благ з порушенням умов та підстав, зазначених у трудовому контракті;

— неподання товариству переліку своїх афілійованих осіб;

— неповідомлення директором всіх учасників про виникнення конфлікту інтересів протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів;

— розголошення інформації, що становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною.

3) Директор несе відповідальність за збереження документів товариства (в т.ч. протоколів зборів засновників/учасників, статуту та змін до нього, аудиторських висновків, річної фінансової звітності, бухгалтерського обліку тощо)

Окрім розірвання контракту з директором, від нього можна вимагати відшкодування збитків, завданих як самому товариству, так і кредиторам товариства.

  • Якщо директор винен у порушенні порядку вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, він солідарно з іншими винними посадовими особами відповідає за збитки, заподіяні товариству;
  • Якщо директор винен у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, директор разом з учасниками несе солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству;
  • Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження.

У разі порушення цього обов’язку та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, директор солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства.

Звертаємо Вашу увагу! У разі солідарного обов’язку кредитор має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом (і від директора,  і від компанії), так і від будь-кого з них окремо. Субсидіарною вважається додаткова відповідальність, яку нестиме директор поруч з товариством за зобов’язаннями товариства перед кредиторами.

Варто пам’ятати, що питання вини директора вирішується тільки в судовому порядку. А тому керівник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно товариству не з його вини.

Підсумовуючи вищевикладене, власникам бізнесу бажано укладати з керівниками компаній трудові договори (контракти), що дозволить вчасно усунути керівника від виконання обов’язків на законних підставах та дозволить в більш дієвий спосіб притягнути особу до відповідальності. Адже, саме в контракті можуть встановлюватись строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору (в т.ч., дострокового).

Користуйтесь перевагами змін та нововведень!